Metaller

Vi tilbyder en lang række farver og overfl ader til vores forskellige møbelserier; nogle fi ndes dog kun i bestemte serier. Du fi nder fl ere oplysninger om hvilke træ- og farvemuligheder, der kan vælges til hver specifi k produktserie.