5 tips til bedre innkjøp

2016-04-21

Still krav! Dette er fordelaktig for både deg og miljøet. Med en godt utarbeidet innkjøpsprosess kan organisasjonen bidra til et mer bærekraftig samfunn. De ansatte får et godt arbeidsmiljø, og den positive kjedereaksjonen påvirker også andre mennesker – og miljøet. Du stiller krav til deg selv og organisasjonen. Du stiller krav til oss. Vi stiller krav til hverandre og våre leverandører. Sammen har vi innvirkning!

  • HVA ER DE VIKTIGSTE SPØRSMÅLENE?

Begynn med å identifisere spørsmålene som er viktige i ditt eget arbeid for bærekraft. Hvilke endringer vil ha størst innvirkning? Det er vanskelig å gå rett fra null til hundre. Det er lettere å oppnå resultater hvis du fokuserer på noen få nøkkelspørsmål. Det er bedre å stille noen få, spesifikke spørsmål som du virkelig forstår, og sørge for å be om dokumentasjon og oppfølging.

  • VELG FSC®

Skogene spiller en avgjørende rolle hvis vi skal nå målene i klimaavtalen og FN-målene for bærekraftig utvikling. Still derfor krav om treråvarer fra ansvarlig skogsdrift. FSC®-merket er en tredjepartssertifisering som garanterer at treråmaterialet er inspisert av en uavhengig tredjepart. Still krav om at leverandøren har sertifisert sporbarhet med FSC Chain of Custody, som innebærer et system for håndtering og separat merking av råmaterialer. Sertifisert sporbarhet betyr imidlertid ikke at alt tremateriale er FSC-merket. Derfor oppfordrer vi til aktivt å velge FSC-merkede produkter. Da kan du være helt sikker på at alt tremateriale kommer fra ansvarlig forvaltede skoger.

  • FORLANG SOSIALT ANSVAR I LEVERANDØRKJEDEN

Krev at leverandøren stiller sosiale krav i sin egen leverandørkjede. Krev også at leverandøren har etiske retningslinjer for sine underleverandører. Kontroller at retningslinjene er basert på internasjonale prinsipper som FNs Global Compact, og at de omfatter krav til arbeidsmiljøet. Det er ikke nok bare å ha etiske retningslinjer. Still også krav om at leverandøren har et system for regelmessig evaluering av leverandørkjeden, og foretar risikovurdering av den- Still spørsmål og be om informasjon om arbeidsmetoder, risikovurdering eller resultater av revisjoner. Vi stiller oss alltid positive til lokal oppfølging av revisjoner. Den svenske Möbelfakta-merkingen stiller krav til standarder, risikovurdering og oppfølging av sosialt ansvar i leverandørkjeden. Den dokumenterer dermed at leverandøren arbeider aktivt med sosialt ansvar.

  • KREV RENE MATERIALER!

Vi er omgitt av en mengde farlige kjemikalier som slippes ut av ulike produkter – men hvordan vet vi om noe er farlig hvis det er usynlig? Historien har vist at man ikke kan være for forsiktig. Gjør det klart at produkter ikke skal inneholde materialer eller stoffer som kan ha negativ innvirkning på medarbeidernes helse. Ved å utelukke flammehemmere, formaldehyd og løsemidler, har du stor innvirkning. Still krav til miljøstandarder som omfatter krav til kjemikalieinnhold (Möbelfakta og NF Environment).

  • FØLG EU-KRAVENE

 EU har utviklet et nytt verktøy for offentlige innkjøp av kontormøbler. Forslaget trer i kraft i løpet av 2016, og er et godt utgangspunkt hvis du vil stille krav til dine leverandører. Det som er interessant, er at forslaget nå også inneholder veiledning for renovering og gjenbruk av eksisterende møbler samt innkjøp av nye møbler. Dette er faktisk så tydelig at brukeren av verktøyet, med andre ord innkjøperen, oppfordres til å overveie gjenbruk av gamle møbler før det foretas nye innkjøp. Krev derfor at leverandøren tilbyr et system for håndtering av gjenbruk og renovering.