Ergonomiska arbetsmöbler lika viktigt som hög lön

2016-02-11

För första gången jobbar fyra generationer på samma arbetsplats i Sverige. Det kommer sannolikt att påverka våra arbetsplatser men kanske inte på de sätt som man skulle kunna tro. Det visar en undersökning som Kinnarps har låtit göra om hur olika generationer ser på arbetsplatsen. Undersökningen presenterades på Stockholm Furniture Fair 2016 på tisdagen och visade bland annat att den yngre generationen tycker att ergonomi är lika viktigt som att ha hög lön för sin trivsel på arbetsplatsen.

Enligt Kinnarps undersökning om hur olika generationer ser på arbetsplatsen har en majoritet, 58 %, upplevtvärk i kroppen, ont i leder eller liknande som kan kopplas till den nuvarande eller tidigare arbetsplatser.Detta gäller inte bara äldre personer, 56 % av Millennials (födda 1980-2000) 57 % av Generation X (1965-1979)och 62% av Baby Boomers (1946-1964) har upplevt problem. Ergonomi är ett proriterat område för samtligagenerationer och den perfekta arbetsplatsen kännetecknas enligt undersökningen av både modern ochergonomisk arbetsutrustning. Bland den yngre generationen är ergonomi lika viktigt som hög lön, något somKinnarps förvånas över.

- Det är överaskande att unga värderar ergonomi så högt, även för oss på Kinnarps som vethur viktigt det är med rätt arbetsmöbler. Jag trodde att ergonomi skulle rankas lägre dåmånga inte märker av följderna av dålig ergonomi förrän de är äldre. Att tänka på det närman är ung innebär att man investerar i välmående inför framtiden och resultatet är därmedväldigt positivt, säger Elisabeth Slunge, Brand/Range/Design Director, på Kinnarps.

Genomgående resultat i undersökningen visar att hälsa och välmående är viktigt i alla åldrar men det fi nnsresultat som särskiljer de olika generationerna. Millennials är till exempel mer öppna för nya typer av kontorslösningarän de andra generationerna och även mer positiva till klädkoder. Generation X arbetar istörre utsträckning stående. De är också den grupp som i något större utsträckning använder sociala medierför privata ärenden på arbetsplatsen och som stör sig mest på onödiga mail. Vidare är Baby Boomers mertraditionella då de gärna har eget kontorsrum och lugn och ro. För att arbetsgivare ska kunna skapa en godarbetsmiljö för sina anställda är det enligt Elisabeth Slunge viktigt att de ger sina anställda valmöjligheter närdet gäller både arbetsplats och arbetsutrustning.

- Morgondagens företag måste vara fl exibla och lyhörda för att vara attraktiva på arbetsmarknaden.Trots att olika generationer till viss del har skilda preferenser måste man tänkapå att det inte bara är åldern som spelar roll utan att vad som påverkar trivseln kan varierafrån person till person och bero på typ av arbetsuppgift. För att öka trivseln bör man ha enbred defi nition av ergonomi. Det handlar om att hela människan ska må bra, i både kroppoch själ, säger Elisabeth Slunge, Brand/Range/Design Director på Kinnarps.

Att kunna erbjuda olika alternativ kan därmed vara en framgångsfaktor för företag som vill få de anställda atttrivas. De fl esta generationer tycker också att det är viktigt att kunna styra sina arbetstider (76 %), att arbetanär det passar dem.

Om hälsa och ergonomi:
• Att ha ergonomiska arbetsmöbler är lika viktigt som hög lön för kontorsarbetares trivsel (79 %)
• En majoritet 58 % har upplevt värk i kroppen, ont i leder eller liknande som kan kopplas till den nuvarandeeller tidigare arbetsplatser.
• När svenskarna tvingades välja mellan snygga/designade kontorsmöbler eller ergonomiska valde 84 %det senare.
• 78 % anser att det är viktigt med möjlighet till lugn och ro eller tysta arbetsrum
• 65 % varierar sin arbetsställning, 49% arbetar stående och 43% säger att de tar promenader utomhus föratt undvika arbetsskador eller belastningar.