image

Et av konferanserommene er det røde rommet - som brukes til administrasjonen av IUCNs Red List of Threatened Species™ -  laget for å katalogisere og sette søkelys på planter og dyr som er truet av global utryddelse (dvs. de som er kategorisert som kritisk truet, truet eller sårbare).

Innredningen er utført i en klar rødfarge som understreker viktigheten i rommets funksjon.