Kinnarps etiske retningslinjer

Kinnarps, ble grunnlagt av Jarl och Evy Andersson 1942, har sine røtter i den svenske landsbygda. Fra begynnelsen av var Kinnarps en liten familiebedrift, men har idag vokst til å bli  Europas største leverandør av helhetsløsninger når det gjelder innredning til kontor og offentlig miljø. Med høy kvalitet og lav miljøbelastning håndteres hele kjeden - fra råvare til ferdige løsninger for arbeidsplassen.

Kinnarps har i løpet av årene ekspandert og finnes i dag i 35 land. Konsernet er fortsatt familieeid og konseptet er fortsatt å ta ansvar for hele kjeden. Kinnarps fabrikker finnes i Sverige på fem ulike steder. Kinnarp, stedet der alt startet, er en av disse stedene.

Kinnarps grunnverdier
Respekt fpr grundleggende mennesklige rettigheter, å ta ansvar for å skape et sikkert og godt arbeidsmiljø og å bidra til samfunnets langsiktige holdbarhet er endel av den svenske kulturen. Disse spørsmålene er også forankret i Kinnarps grunnverdier som er viktige for oss og som preger virksomheten - alt fra måtene å gjøre business på til hvordan vi omgås hverandre. Vi jobber systematiskt med å forsikre oss om at  Kinnarps grunnverdier er fortstått og etterleves av hele organisasjonen. Dette er grunnverdier, en direkte arv fra Kinnarps grundere:

1. Langsiktighet & kreativitet
Vi jobber med å utvikle og alltid se muligheter. Vi skal vare kreative, våge å gjøre noe annerledes og våge å gjøre det som ingen andre har gjort. Vi arbeider effektivt, er utholdende og strever alltid etter å gjøre det bedre.

2. Sjelvstendighet & kompetanse
Vi jobber med å stole på våre egne kunnskaper og ferdigheter, samt tro på våre muligheter. Vi utfører arbeidet slik at vi kan føle stolthet og at vi hele tiden vil utvikle oss selv.

3. Ærlighet & Ydmykhet
Vi jobber for en åpen og ærlig kommunikasjon. Vi omgås med mennesker på en respektfull måte, unasett status eller rolle. Vi følger lover og regler, samt  holder det vi lover.

4. Ansvars & helhetssyn
Vi jobber med å  ta ansvar, drive virksomheten på en måte så den kan leve videre. Vi skal gå til bunns i problemene og ta rede på det virklige behovet for en langsiktig løsning. Vi forstår samband, forutser konsekvenser, tar hensyn til alle aspekter, vurderer og balanserer dem.

Hvordan Kinnarps tar sitt ansvar

For å forsikre oss om at Kinnarps gjør gode forretninger på en ansvarsfull måte i alle deler avi bedriften, har vi laget Kinnarps etiske retningslinjer. Målet med Kinnarps etiske retningslinjer er todelt; dels å bestemme hvilke prinsipper som gjelder innenfor områdene mennesklige rettigheter, arbeidsrett, miljøpraksis og antikorrupsjon, dels å klargjøre vårt forhold til våre leverandører, egne ansatte og andre intressenter som arbeider for Kinnarps. Når Kinnarps har opprettet sine etiske retningslinjer  har vi basert den på FN:s Global Compact*, ti prinsipper for bedrifters agerende når det gjelder mennesklige rettigheter, arbeidsrett, miløpraksis og antikorrupsjon. Prinsippene er innrettet og overvåket av ledelsen i Kinnarps som revideres i samband med internrevisjoner og leverandørvurderinger for å garantere at Kinnarps etiske retningslinjerfølges.

Her kan du laste ned hele Kinnarps Uppförandekod (pdf)