Kinnarps, Eiksmarka

BAKGRUND

Analys av behovet 
När Kinnarps Norge skulle inreda sin nya arbetsmiljö i Eiksmarka, Oslo, så gjorde de det naturliga valet att arbeta enligt Kinnarps eget Next Office™ – ABW koncept. Alla medarbetare blev involverade och fick vara med i processen att analysera sina aktiviteter, var manutför dessa bäst samt hur mycket tid man lade på dem per arbetsdag, vecka och månad. På så vis kom man fram till det totala behovet av olika typer av miljöer och arbetsytor.

Next Office™ - Activity based working
I Kinnarps version av den aktivitetsbaserade arbetsmiljön, Next Office™ – ABW, erbjuder vi ett helhetsgrepp där vi tar hänsyn till både arbetsmiljö, ledarskap/organisation och digital miljö. Att välja en aktivitetsbaserad arbetsmiljö är nämligen inte bara ett inredningsprojekt utan ett förändringsprojekt. Tillsammans skapar vi miljöer där du på bästa sätt hittar balansen mellan det privata och sociala, mellan möten och individuellt arbete, mellan koncentration och dialog.

http://www.kinnarps.com /nextoffice

UTMANING

Passa för både individen och gruppen
Vi fick en god förståelse för att det finns ett stort utbud av olika typer av miljöer man kan använda sig av på en och samma arbetsplats, berättar Liv Tveter, Managing Director Kinnarps Norge. Vi insåg vikten av att miljöerna vi valde var flexibla och stöttade just de aktiviteter vi utför under arbetsdagen. Genom att alla var involverade fick alla vara med och sätta sin prägel på utformningen. På så vis blev alla delaktiga i en lösning som passade både individen och gruppen.

LÖSNING

Maximal variation av miljöer
Vi har fått en aktivitetsbaserad arbetsmiljö anpassad just för oss sammanfattar Liv Tveter. En inredning med bra helhetsergonomi, funktionella ytor, tilltalande design och färgkombinationer. Lösningen har även gjort oss mer strukturerade i vårt arbete, för nu tänker vi igenom vilken miljö vi väljer beroende på vad vi ska göra. Detta ger oss variation i arbetsdagen och vi blir mer sociala då vi ofta möter varandra i olika typer av situationer och miljöer.