Redo för framtida behov

År 2020 kommer mer än hälften av EU:s vuxna befolkning att vara över 50 år. I den industrialiserade världen orsakar kombinationen av ökad livslängd och låga födelsetal långsiktiga demografiska förändringar som ofrånkomligen kommer att inverka på arbetsvärlden. Det kommer att bli allt vanligare att personal arbetar vidare efter den vanliga pensionsåldern, något som kommer att kräva ändrade arbetsmönster och förändringar i utformningen av själva arbetsplatserna.

Det här är en av de utmaningar som Kinnarps har tagit fasta på i utvecklingen av nya arbetsplatsprodukter, och företaget har lagt grunden för detta utvecklingsarbete genom att investera i omfattande forskning. ”Welcoming Workplace” (”Den välkomnande arbetsplatsen”) är ett forskningsprojekt som stöds av Kinnarps UK och som nyligen genomförts på Helen Hamlyn Centre vid Royal College of Art i London i samarbete med Kyushu-universitetet i Japan och University of Melbourne i Australien. I projektet fokuserade man på problemet med en allt äldre arbetsstyrka, med särskilt avseende på kunskapsekonomin, ett område inom vilket många äldre arbetar idag. Termen ”kunskapsarbetare” användes från början som ett samlingsbegrepp för läkare, akademiker, forskare och liknande yrkesroller, men termen omfattar nu även de flesta verkställande och styrande roller inom affärsvärlden, industrin och myndigheter. Termen avser den typ av arbete som handlar om att tillämpa teoretisk kunskap och utbildning snarare än formler och repetitiva processer. Kunskapsarbetare är ofta de drivande bakom framgångsrika moderna organisationer, och det har blivit högsta prioritet för många verksamheter att dra till sig och utveckla sådana talangfulla personer. Ett viktigt mål för företagsledningar och därmed även för kontorsdesigners, är att hitta vägar för att förbättra kunskapsarbetarnas resultat. Många av kunskapsarbetarna är äldre, eftersom de har förvärvat sin omfattande yrkeserfarenhet och expertis under ett långt arbetsliv. Som en del av forskningsprojektet ”Welcoming Workplace” studerade man kunskapsarbetare som var äldre än 50 år i tre ”kunskapsindustrier”

”För en åldrande arbetskraft krävs förändringar både i sättet att arbeta och i utformningen av arbetsplatserna. Det viktigaste för oss är att verka för framtida behov och börja ställa om vårt tänkande redan nu.”

(läkemedel, teknik och finansiell verksamhet) i tre olika länder. Syftet med studien var att använda flera olika metoder för designforskning för att på så vis ge en röst till den ”tysta”gruppen av äldre kunskapsarbetare såsom forskningskemister, processingenjörer och aktieanalytiker i deras egna arbetsmiljöer – forskarna upplevde dem som en grupp som traditionellt sett undviker att dra uppmärksamhet till sig. Forskningen bedrevs på kontor tillhörande stora företag i London, Yokohama och Melbourne. Man intervjuade såväl äldre anställda som de högsta cheferna på avdelningar som service, fastighet och arbetsmiljö, som ansvarar för de anställdas hälsa och prestationsförmåga. Experimentella designförslag byggdes sedan på plats, som en snabb respons på forskningsresultaten, för att ge en extra dimension till dialogen kring människors förväntningar, behov och önskningar. Fler än 80 företagsanställda världen över ingick i studien. Forskningsprojektets resultat kan delas in i två kategorier: de fysiska kraven på en arbetsplats, och hur kontoret kan fungera för olika arbetssätt. Resultaten använde man sedan för att framställa en detaljerad rapport som sponsrades av Kinnarps UK och skrevs av dr. John Smith vid arkitekturfirman JSA Architecture i London. Rapporten utgör designriktlinjer för kontorsutvecklare, designers och fastighetschefer när det handlar om att hjälpa äldre kunskapsarbetare att vara fortsatt produktiva i sitt arbete under en längre tid. I rapporten finns riktlinjer gällande fem typer av fysiska och psykosociala krav: syn, hörsel, fysisk ergonomi, uppfattningsförmåga samt hälsa och välmående.

I rapporten undersöks även olika sätt arbeta som inte alltid understöds i ett vanligt kontorslandskap. Man kunde identifiera särskilda behov för tre olika slags utrymmen för kunskapsarbete: utrymmen för samarbete, för koncentration och för kontemplation.

 ”En av studiens viktigaste slutsatser var den att det sedan länge dominerande öppna kontorslandskapet är långt ifrån idealiskt för äldre anställda.”

”Welcoming Workplace” kom fram till att ett designarbete som innebär att man inför generella förbättringar av arbetsplatsen som gynnar hela arbetsstyrkan, har större chans till framgång när det gäller att stödja äldre anställdas specifika krav än sådant designarbete som handlar om att peka ut dessa anställda och designa för särskilda behov. Forskningsprojektet och rapporten har använts som bas för ett turnerande seminarium om arbetsplatsdesign som ackrediterats av Royal Institute of British Architects. En utställning på temat ”Welcoming Workplace” besökte Royal College of Architecture samt Kinnarps utställningslokal i London. Dessutom kommer boken ”New Demographics NewWorkspace: office design for a changing workforce”, skriven av de ledande medlemmarna i forskningsteamet, att ges ut i vår av världens främsta affärsbokförlag, Gower.

SUSANNE HELGESON