Alexander Wallberg, med kandidatexamen från Högskolan för Design och Konsthantverk och Emma Wedel med magisterexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Bygga broar för design

Är språket avgörande för att åstadkomma framgångsrik design? Ja, det anser ett gäng pionjärer i Göteborg, som i en ny forskningsbaserad utbildning bygger kunskapsmässiga – och språkliga – broar mellan business och design.

– Språk och kommunikation är centrala i designprocessen, förklarar Ulla Johansson, docent i företagsekonomi och föreståndare vid nystartade Business & Design Lab i Göteborg. Ekonomerna har ett numeriskt och verbalt tänkande, medan designernas föreställningsvärld är visuell. De tänker främst i bild. Vi sitter på Lindholmens campus i Göteborg, ett nybyggt stadslandskap i gammal varvsmiljö precis intill älvstranden. Det tvååriga, nya masterprogrammet Business & Design drivs som ett samarbete mellan Handelshögskolan och Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, som bägge ingår i Göteborgs universitet. Utbildningen sjösattes i höstas med 20 studenter, alla redan utbildade ekonomer eller designers.

– Men egentligen började allt med ett helt annat hus, berättar Ulla. Mitt emellan HDK och Handelshögskolan i centrala Göteborg ligger en välkänd byggnad, av somliga kallad ”Victory”. Av en slump stod huset tomt och rektor för Handelshögskolan kom överens med dåvarande ledningen för HDK, att byggnaden skulle användas för att på ett kreativt sätt befrukta disciplinerna design och management. När Ulla Johansson – som kom från Växjö universitet, där hon sysslat med liknande dialoger mellan design och ekonomi – hade knutits till utbildningen 2006 tog planeringen fart på allvar.

– Avgörande har varit att få till en kreativ och forskningsintensiv miljö, förklarar hon. Eftersom området är så nytt gäller det att knyta till sig de mest skärpta och fokuserade kompetenserna.

Problembaserad inlärning
En viktig princip är så kallat problembaserat lärande, vilket innebär att studenterna i hög grad arbetar med realistiska projekt. Det underlättas genom att flera partnerföretag har knutits till Business & Design. De ”skarpa” projekten ger en gemensam plattform där studenterna kan mötas, trots att kunskapskulturerna i deras respektive bakgrund är olika. Partnerföretagen är både stora och små. De bidrar också med resurser.

– Exempelvis står de för projektledningen i de ”skarpa” studentuppgifterna, förklarar Henning Eklund, utbildningsledare, själv med en bakgrund som industridesigner från HDK. Bland partnerföretagen finns företrädare för såväl fordons- och komponentindustrin som för kommunikationsbranschen.

För pionjärstudenterna har första året varit omvälvande. Alexander Wallberg, som kom till Business & Design med en kandidatexamen från HDK, tycker att han framför allt har lärt sig att resonera mer metodiskt och strategiskt. Som designer hade han tidigare arbetat främst intuitivt, lärt sig att våga lita på en känsla.

– Däremot var jag inte så van att motivera och resonera. Emma Wedel kom till utbildningen från ”motsatta” lägret. I bagaget hade hon en magister från Handels, där just det intuitiva inte alls betonats så starkt.

– Nytt för mig har varit att man inte alltid måste bena upp allting, säger hon. Utan att man kan vara friare, utgå mera från sig själv. Samtidigt finns mycket i designprocessen som direkt kan överföras på det strategiska arbetet.

Gemensamt tänkande
Just de skilda utgångspunkterna är the missing link i dagens designprocesser, enligt en annan nyckelperson, Kersti Sandin. Tidigare var hon professor i rumsgestaltning vid HDK och har via praktiska erfarenheter som framgångsrik designer och företagare skaffat mycket av den gränsöverskridande kunskap som den nya utbildningen handlar om. Vanligt är att olika profilerade kompetenser deltar i designprocessen, men att ingen av dem överblickar helheten, menar hon.

– Det gapet måste vi överbrygga, säger Kersti. Däremot är inte tanken att ekonomer ska bli designers eller tvärtom. De ska bara tränas i gemensamt tänkande.

Via ett anslag på 40 miljoner från Söderbergska stiftelsen har en professur knutits till utbildningen, som när detta skrivs håller på att tillsättas.

Samtidigt pågår för fullt ombyggnaden av ”Victory” – huset som en gång födde idén. Karaktären av gränsöverskridande mötesplats ska framgå av interiören, där hela bottenvåningen nu byggs om till en aktiverande design lounge. Det är så man känner hur det provisoriska mötesrummet på Lindholmen vibrerar av förväntan.

Ingrid Sommar