Ån Ätran ringlar sig genom det vackra västgötska landskapet innan den rinner ut i Kattegatt.

Miljön - en naturlig del av vår historia

Miljömedvetenheten i Kinnarpskoncernen har alltid varit mycket hög. Det är en företagskultur som har odlats ända sedan grundaren Jarl Andersson själv tillverkade möblerna vid sin hyvelbänk.

Vi åker österut från Göteborg. I den vackra stadenUlricehamn, som klättrar upp för sjön Åsundens östra höjd, tar man vänster från Riksväg 40. Färden fortsätter norrut längs den lummiga Ätrastigen, eller Redväg som den kallades då det var en av Sveriges viktigaste transportleder till häst och fots. Här har svenska och danska härar drabbat samman under historiens gång. Längs vägen flyter ån Ätran fram – ömsom otyglat och kraftfullt, ömsom lugnt och stilla. Många av namnen på orterna vi passerar minner om äldre tider; här finns fornlämningar så långt tillbaka som från stenåldern.

Efter ett par mils färd genom bördig svensk landsbygd är vi framme i Kinnarp-Slutarp; förut två små byar, idag ett litet samhälle med cirka 1300 invånare. Här – med åkrar, skog och Ätrans sträckning strax utanför knuten – ligger Kinnarps huvudkontor samt en av tre fabriker. Det är här alla möbler utvecklas, tillverkas och testas. Och det är här Tomas Ekström, kvalitets- och miljöchef för Kinnarpskoncernen, arbetar och verkar.

– Det är klart att den omkringliggande miljön påverkar mitt arbete som miljöansvarig. Ser man betande kor, plöjande jordbrukare och hör fågelkvitter utanför kontorsfönstret, blir ansvaret och vikten av arbetet högst påtagligt. Det tror jag att alla känner som arbetar här.Vi förstår betydelsen av en levande landsbygd och ren natur av både personliga och allmänmänskliga skäl. Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson, för 65 år sedan, är en viktig del av Sveriges utveckling från bondesamhälle till industrination. Men företaget är också en föregångare i näringslivet och i sin bransch avseende miljöansvar.

Med ursprunget i den västgötska myllan har Kinnarps med sig ett naturligt miljötänkande och en resurssnålhet från start. Redan i slutet av 50-talet började man tillexempel att packa möblerna i filtar som återanvändes leverans efter leverans. Detta i en tid då många trodde att engångsemballaget och naturresursernavar oändliga. Evy och Jarl förstod också tidigt såväl den ekonomiska som den praktiska och miljömässiga nyttan av att leverera direkt till kund utan fördyrande mellanhänder. Därför blev möbelbussen år 1959 ett känt begrepp bland möbelkunder runtom i Sverige. Med den levererades Kinnarps möbler direkt till kund och hemvägen planerades för att kunna plocka med sig så många råvaru- och returleveranser som möjligt – och så görs det än idag, bortsett från att bussen är utbytt mot mer moderna transportmedel. Idag kallas det transport- och förpackningslogistik, då hette det rätt och slätt sunt förnuft. Idag är man dessutom ett av få företag i branschen – kanske rentav det enda – med EMASregistrering.

– Att miljötänkande och ekonomi går hand i hand, är något som kännetecknar Kinnarps. Kan man räkna hem miljöinvesteringar både på kort och lång sikt, går det fort att genomföra dem och alla är måna om att följa upp investeringarna. Ett bra exempel är när vi 1977 började flisa och pressa allt brännbart avfall till bränslebriketter som vi sedan eldade i egna anläggningar. Idag värmer vi våra fabriker, intilliggande industri, byns skola, idrottshall,bank,ålderdomshem och många familjers hus i Kinnarp, med våra briketter. Skulle allt ha värmts med olja istället hade det gått åt 2400m3. Det är en hel del koldioxid naturen slipper smutsas ner med.

Koldioxidfrågan är givetvis väldigt viktig för Kinnarps.Tomas menar att det handlar om att hitta en balans mellan affärsmässighet,dagligt miljöarbete, långsiktig planering och visioner. Alla kan inte ha det långsiktiga perspektivet, men alla kan bidra i vardagen. Kinnarps effektivaste verktyg för att minska växthuseffekten i det dagliga arbetet är smartare produktutveckling vilket innebär mindre materialåtgång, ökad utnyttjandegrad, mer återvunnet material men framförallt möbler med lång livslängd avseende såväl produktkvalitet som form och funktion.

– På Kinnarps har vi, i motsats till många andra, tagit det strategiska beslutet att inte köpa utsläppsrättigheter bara för att kunna säga att vi är koldioxidneutrala. Vår definitiva övertygelse är att den egna medvetenheten ökar och att miljön mår mycket bättre av att istället satsa pengarna på åtgärder som leder till minskade utsläpp.
Att beskriva Kinnarps medvetna miljöarbete utan att tala om deras idé om helhetslösningar och helhetsansvar, vore att hoppa över det viktigaste. Kinnarps är nämligen en av få aktörer i branschen som ansvarar för allt från råvaror och produktion, till leverans och installation av färdiga inredningslösningar. För kunderna innebär det att Kinnarps kan svara på varifrån materialet i möblerna kommer, hur de hanterar avfall eller fyllnadsgraden i deras lastbilar – tre mycket viktiga påverkansfaktorer på miljön.

– Ja, att som oss ha kontroll över hela kedjan är givetvis en betydelsefull pusselbit i miljöarbetet.Vi kan till exempel garantera att allt vårt virke kommer från kontrollerade eller certifierade skogar. Med ansvar för helheten har vi också möjlighet att sätta större press på våra leverantörer, än många andra ibranschen. Återanvändning och återvinning är självklart honnörsord på Kinnarps. Ett exempel är Kinnarps i England som samarbetar med organisationen Green Standards, vilka arbetar med företags sociala samhällsansvar. Genom Green Standards skänke Kinnarps möbler man bytt ut hos kunder, till utbildningsprojekt i en mängd afrikanska länder.

– Det är vad allt till syvende och sist handlar om, att tillverka produkter av hög kvalitet.Bra produkter används länge och kan nästan alltid återanvändas. Slit och släng har aldrig varit något för Kinnarps, avslutar Tomas.

Anders Nygren